Tymczasowe przywrócenie kontroli granicznej

W związku z organizacją Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 r. Minister Spraw Wewnętrznych podjął decyzję, że w dniach 4 czerwca – 1 lipca 2012 zostanie tymczasowo przywrócona kontrola graniczna na granicy wewnętrznej Schengen (odcinek granicy z Republiką Federalną Niemiec, Republiką Czeską, Republiką Słowacką i Republiką Litewską).

Działania kontrolne będą prowadzone w określonych dniach i godzinach, w wybranych miejscach na szlakach komunikacyjnych przecinających granicę państwową. Kontrola będzie miała charakter mobilny, przy użyciu schengenbusów – samochodów wyposażonych w sprzęt umożliwiający szybkie i dokładne sprawdzenie dokumentów osób i pojazdów. Działania kontrolne prowadzone będą wyrywkowo, w sposób nieuciążliwy dla podróżnych, gwarantujący niezakłócony i płynny ruch. Na lotniskach kontroli granicznej mogą zostać poddani podróżni z wytypowanych lotów Schengen, a w portach morskich – uczestnicy wybranych rejsów promowych.

Podróżni korzystający ze wspólnotowego prawa do swobodnego przemieszczania się muszą mieć przy sobie dokumenty potwierdzające tożsamość i obywatelstwo (dowód osobisty lub paszport).
Obywatele państw trzecich są zobowiązani do posiadania dokumentów potwierdzających ich tożsamość i uprawniających do przekraczania granicy oraz potwierdzających prawo pobytu na terytorium strefy Schengen.

W przypadku ustalenia osób, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego, zostaną wydane decyzje o odmowie wjazdu na terytorium RP.

Aby przywrócenie kontroli granicznej na granicy wewnętrznej było jak najmniej uciążliwe dla podróżnych, Straż Graniczna na czas jej trwania, wzmocni współpracę z innymi służbami krajowymi (Policją, Służbą Celną, Inspekcją Transportu Drogowego, Żandarmerią Wojskową itp.) oraz ze służbami granicznymi innych państw, których funkcjonariusze również będą uczestniczyć w działaniach kontrolnych. Kontrole będą prowadzone wobec wytypowanych osób na podstawie analizy ryzyka oraz informacji przekazywanych przez służby innych państw.
Tymczasowe przywrócenie kontroli granicznej możliwe jest na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 562/2006 z dnia 15.03.2006 r. ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice wewnętrzne strefy Schengen (kodeks graniczny Schengen). Wobec poważnego zagrożenia porządku publicznego lub bezpieczeństwa wewnętrznego kraj członkowski po uprzednim powiadomieniu pozostałych Państw Członkowskich i Komisji Europejskiej może przywrócić kontrolę graniczną na części lub na całym odcinku granicy wewnętrznej na czas ograniczony, nie dłuższy niż 30 dni lub na przewidywany okres trwania poważnego zagrożenia, jeżeli przekracza on 30 dni. Kontrola graniczna może być też przywrócona w portach morskich i na lotniskach.

źródło: www.strazgraniczna.pl

 

  Zostaw komentarz

  Linki sponsorowane

  Od jak dawna posiadasz prawo jazdy kat. C (C+E)?

  Zobacz wyniki

  Loading ... Loading ...
  Kategorie Newsów